پرینت

  بلور نمک  بلور نمک

  این سنگ دارای انرژی های بسیاری است که جهت درمان های زیر مفید است:

  درمان انواع درد ها همچون پا ،زانو ،مچ ، دست ، کمر درد که همراه با ورم و یا کبودی هستند.

  درمان بیماری های ریوی ، آسم و سرفه.

  انرژی زا و یا شفا بخش نمودن گیاهان و سنگ ها.

  ایجاد آرامش در افراد و کاهش استرس ، اضطراب و عصبانیت مفید.